250pxChiSau

Chì Sáu


Pàahk Sáu

Pàahk Sáu
Pàahk Sáu (w/ Punch)
Pàahk Sáu (Contact Stage)
Pàahk Sáu (Contact Stage w/ Punch)
Pàahk Sáu (w/ Blind Fold)

Dàan Chì Sáu


Dàan Chì Sáu (Parallel Arm)
Dàan Chì Sáu (Cross Arm)
Dàan Chì Sáu (Slipping)
Dàan Chì Sáu (Contact Stage)
Dàan Chì Sáu (Blind Fold)

Laahp Sáu


Laahp Sáu (Contact Stage)
Laahp Sáu (Exchange)
Laahp Sáu (Switching)
Laahp Sáu (Blind Fold)

Luk Sáu


Luk Sáu(Exchange Stage)
Luk Sáu (Switching)
Luk Sáu (Blind Fold)

Chì Sáu

Chì Sáu (Eight Step)
Chì Sáu (12 Movements)
Chì Sáu (Blind Fold)
Chì Sáu (Random)

Chì Geuk


Inner/Outer Drags
Inner/Outer Pulls
Chì Geuk (Leg Attacks/Defenses)

Academic


Yin / Yang Theory
Five Elemental Theory
Five Rules of Chì Sáu/Chì Geuk
Chì Sáu Exercises

top